Advisory Board

Yao-Ting Sung (National Taiwan Normal University)
Yung-Hsiang Ying (National Taiwan Normal University)
Chung-Mou Lee (National Taiwan Normal University)
Ching-Shan Wu (University of Taipei)
Da-Guang Wu (Xiamen University)
Hon-Can Zhang (Beijing Normal University)
Jenq-Jye Hwang (Providence University)
Kai-Ming Cheng (The University of Hong Kong)
Kit-Tai Hau (The Chinese University of Hong Kong)
Ming-Yuan Gu (Beijing Normal University)
Sheng-Ming Peng (National Taiwan Normal University)
Wu-Tien Wu (National Taiwan Normal University)